^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
261604

Samorząd uczniowski

 

Dnia 13 marca 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Kandydowało 36 uczniów ze wszystkich typów szkól. Każda klasa (oprócz maturalnych) wytypowała 2 osoby i przeprowadziła kampanię wyborczą swoich wybrańców.
Prawo wyborcze przysługiwało wszystkich uczniom naszej szkoły. Według ordynacji wyborczej zawartej w Statucie Szkoły do Samorządu Uczniowskiego wchodzi dziesięcioosobowa grupa. Na pierwszym zebraniu zostanie wybrana Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim.

Galeria zdjęć

 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Samorząd Uczniowski jest najstarszą organizacją szkoły działającą od początku jej funkcjonowania. Pierwszym opiekunem SU był sam dyrektor szkoły Jan Świtluk. Późniejsi to: Leopold Zagól, Mieczysław Kowalski, Władysław Sokołowski, Mirosław Nowakowski, Leokadia Jonak, Anna Tylus, Piotr Szkutnik, Urszula Łukasik . Obecnie tę funkcję pełni Aldona Pituch.

Rada SU bierze udział przy przyznawaniu stypendiów, opiniuje dokumenty szkolne, jest łącznikiem między dyrekcją szkoły a młodzieżą. Samorząd organizował zbiórki na cele charytatywne, np. na budowę Szpitala - Pomnika Matki Polki i Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu; akcje dobroczynne na rzecz dzieci z domów dziecka, osób chorych i samotnych. Zajmowano się również pomocą uczniom mającym trudności w nauce. W ramach akcji społecznych porządkowano skwery na rynku, organizowano zbiórki makulatury.

W latach 1983/84 działał Trybunał Uczniowski, którego zadania obecnie wypełnia Rzecznik Praw Ucznia.

W szkole w ramach samorządu działa radiowęzeł, jest redagowana i wydawana gazetka szkolna, organizuje się giełdy podręczników oraz ustala się harmonogram dyżurów uczniowskich w szatni i przed drzwiami wejściowymi do szkoły.

W ostatnim roku działalności Samorządu Uczniowskiego wydanych zostało kilka numerów gazetki MRÓWA, zorganizowane były akcje charytatywne (zbiórki na rzecz Kubusia Nowaka oraz dzieci z Domu Dziecka), przeprowadzono konkurs na Super Belfra naszej szkoły. Samorząd współtworzył i współuczestniczył w życiu szkolnym oraz reprezentował szkołę w środowisku lokalnym. Została zorganizowana oprawa uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (delegacje z kwiatami, poczet sztandarowy) tj. 11 listopada, 3 Maja, rocznica bitwy na Porytowym Wzgórzu. Samorząd organizował także dyskoteki i wycieczki szkolne.

 

 

Aldona Pituch

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

UCZNIOWIE

 

Do szkoły uczęszcza młodzież z terenu całego powiatu janowskiego.Z uwagi na różnorodność kierunków kształcenia kształcą się tu uczniowie z terenu powiatów ościennych.

 

Każdego roku nauczyciele szkoły odwiedzają okoliczne gimnazja prezentując uczniom klas trzecich ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. Ta forma promocji szkoły sprawdza się, stąd też nie ma problemu z naborem absolwentów gimnazjum do klas pierwszych.

W celu dostosowania kierunków kształcenia do rzeczywistych potrzeb młodzieży chcącej się uczyć w szkole wśród gimnazjalistów przeprowadzane są ankiety na temat ich oczekiwań, a wyniki służą do wprowadzania nowych kierunków kształcenia lub zawodów w zasadniczej szkole zawodowej.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadzono do oferty edukacyjnej nowe zawody w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Również w porozumieniu z Powiatową Radą Zatrudnienia podjęto próbę powołania Szkoły Policealnej, kształcącej w zawodzie - technik obsługi ruchu turystycznego, a także Liceum Uzupełniającego dla absolwentów. Niestety, z uwagi na niewystarczającą liczbę chętnych, nie udało się utworzyć klasy pierwszej.

Aldona Pituch

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

  RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM

  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM (szkoła dla młodzieży)

  REGULAMIN SZATNI